Tüm Yayın

 1. Herek, O., Ergin, H., Karaduman, Cetin, O. ve MA. Aksit. Paraurethral cysts in newborn: A case report and review of literature. Eur. J. Pediatr. Surg, 1: 65-67, 2000.
 2. Karaduman, Ergin, H. ve I. Kılıc. Serum ferritin, iron levels and iron binding capacity in asymetric SGA babies, Turk. J. Pediatr, 43: 121-124, 2001.
 3. Kocak, G., Kara, CO., Karaduman, ve A. Kaftan. Jervell and Lange-Nielsen Syndrome in a deaf children population. The Internet Journal of Pediatrics and Neonatology, 2: 1-10, 2001.
 4. Başkan, M., Koçak, G. ve Gürses, Çocuklarda obezite ile ventrikül repolarizasyonu arasındaki ilişki. Arch Turk Soc Cardiol, 29: 47-52, 2001.
 5. Ergin, H., Kılıc, I. ve Gurses. Serum lipid peroxidation levels in small-for-gestational age babies, Turk. J. Pediatr, 43: 215-217, 2001.
 6. Gurses, Kılıc, I. ve M. Yurdakul. A case of Harlequin Fetus. The Internet Journal of Pediatrics and Neonatology, 2001:2: 1-7.
 7. Gurses, Kılıc, I. ve T. Sahiner. Effects of hyperbilirubinemia on cerebrocortical electrical activity in newborns, Pediatr. Res, 52: 125-130, 2002.
 8. Gürses, Sarıoğlu-Büke, A., Başkan, M., Herek, Ö. ve I. Kılıç. Travma nedeniyle çocuk acil servise başvuran hastaların epidemiyolojik değerlendirilmesi, Ulus Travma Dergisi, 8: 156-159, 2002.
 9. Gurses, Sarioglu-Buke, A., Baksan, M. ve I. Kılıc. Cost factors in pediatric trauma. Can. J. Surg, 46: 441-445, 2003.
 10. Karaduman, Sarioglu-Buke, A., Kılıc, I. ve E. Gurses. The role of liver transaminase levels in children with blunt abdominal trauma. Injury-International Journal of the care of the injured, 34: 249-252, 2003.
 11. Ergin, H., Baskan, M., Akalın, N. ve Gurses. A case of hereditery angioeudema with recurrent arthritis, erythema marginatum-like rush and chest pain. Turk J Pediatr, 45: 261-264, 2003.
 12. Akcay A, Özdemir Ö, Gürses, Ergin H, Kılıç İ, Sarıoğlu-Büke A. Üç olgu nedeniyle akciğer kist hidatiğine yeniden bakış. Düzce Medical Journal 3: 29-31, 2003.
 13. Özyürek R, Gürses, Levent E ve Z. Ülger. Kalıcı pacemaker implantasyonu uygulanan pediatrik olgularımızın değerlendirilmesi. Ege Pediatri Bülteni 10: 121-123, 2003.
 14. Levent, E., Özyürek, AR., Ülger, Z. ve Gürses, Anne sütü ve formula ile beslenen bebeklerde sol ventrikül yüklenmesinin ve koroner arter akımlarının non-invaziv değerlendirilmesi. Türk Pediatri Arşivi, 38: 226-230, 2003.
 15. Zincir M., Ergin H., Sahiner T., Kılıc I., Alkıs E, Özdel L, Gurses ve A. Ergin. Epidemiology and symptomatology of migraine among school children: Denizli urban area in Turkey. Headache, 44: 780-785, 2004.
 16. Ulger, Z., Ozyurek, AR., Levent, E., Gurses ve A. Parlar. Arteria lusoria as a cause of dysphagia in a child. Acta Cardiol, 59: 445-447, 2004.
 17. Özyürek, AR., Gürses, Levent, E., Ülger Z, B. Akyol. “Doğuştan kardiyopatilerde balon atriyal septostomi uygulamaları”. Türk Pediatri Arşivi, 39: 116-119, 2004.
 18. Gurses, Ulger, Z., Levent, E., Aydinok, Y. ve AR. Oyurek. Time domain heart rate variability analysis in patients with thalassaemia major. Acta Cardiol, 60: 477-481, 2005.
 19. Gurses, Kılıc, I. ve T. Sahiner. The effect of hyperbilirubinemia on sleep spindles characteristics in infants. Sleep, 28: 644-648, 2005.
 20. Berdeli, A., Ozyurek, AR., Ülger Z., Gurses, Levent, E., Salar, K. ve AR. Gürpınar. Association of macrophage migration inhibitory factor gene -173 G/C polymorphism with prognosis in turkish children with juvenile rheumatoid arthritis. Rheumatol Int, 26 (8): 726-31, 2006.
 21. Ulger, Z., Gurses, Arıkan, C., Levent, E., Ozyurek, AR. ve S. Aydogdu. The follow up of cardiac abnormalities in female adolescents with anorexia nervosa after refeeding. Acta Cardiol, 61: 43-49, 2006.
 22. Ulger, Z., Aydınok Y., Levent E., Gurses, ve AR. Özyurek. Evaluation of QT dispersion in β thallassaemia major patients. Am J Hematol, 81:901-906, 2006.
 23. Ulger Z., Aydınok Y., Gurses, Levent E., ve AR. Ozyurek, Stiffness of the abdominal aorta in beta-thalassemia major patients related with body iron load. J Pediatr Hematol Oncol, 28:647-562, 2006.
 24. Gurses, Ülger, Z., Levent E., ve AR. Özyürek. A very rare case of polysplenia syndrome with congenital diffuse pulmonary artetriovenous fistulas. Turk J Pediatr, 48: 96-99, 2006.
 25. Akyol B, Ozyurek AR, Gurses, Levent E, Ulger Z. Ebstein anomalisi ile aort koarktasyonu birlikteliği ve neonatal balon anjiyoplasti, J Anatolian Cardiol. 6, 187-189, 2006.
 26. Ozyurek, AR., Gurses, Ulger, Z., Levent E., Bakiler, AR., ve A. Berdeli. Allelic frequency of the MCP-1 promoter -2518 polymorphism in the Turkish population and in Turkish patients with juvenile rheumatoid arthritis, Clin Rheumatol, 26:546-550, 2007.
 27. Arslan MT., Ozyurek R., Kavakli K., Levent E., Ulger Z., Gurses, Akyol B., ve Y., Atay, “Frequency of acquired von Willebrand’s disease in children with congenital heart disease”, Acta Cardiol, 62:403-408, 2007.
 28. Ozdemir OM, Kilic I, Ozsari T, Kilic BA, Aral B, Gürses, Semerci CN, “Fetal sodium valproate exposure causes Baller-Gerold syndrome phenotype: both phenotypes in the same family”, Turk J Pediatr, 51: 631-636, 2009.
 29. Akçay A, Tamay Z, İnan M, Gürses, Zencir M, Öneş Ü, Güler N, “Denizli’deki 13-14 yaş okul çocuklarında alerjik hastalık belirtilerinin yaygınlığı”, Türk Pediatri Arşivi, 41,81-86, 2006.
 30. Gürses, Candemir M, Baltalarlı A, Demir M, “Aort ve mitral kapak tutulumu gösteren brusella endokarditli bir olgu sunumu”, Cardiovascular Sciences, 21,80-83, 2009.
 31. Gürses, Levent E, Ülger Z, Özyürek AR, “Fetal ekokardiyografi ile kalpte rabdomiyomların saptandığı tuberozsklerozlu bir olgu sunumu”, Türk Pediatri Arşivi, 44,146-148, 2009.
 32. Kilic I, Özdemir Ö, Gurses, Duksal F, Kiraç FS, “Transient Pulmonary Perfusion Abnormality After Massive Exchange Transfusion: Case Report”, Turkiye Klinikleri J Med Sci, 30:1712-1715, 2010.
 33. Işık-Balcı Y, Gurses. “Detection of early cardiac dysfunction in patients with β-Thalassemia major and Thalassemia trait by tissue Doppler echocardiography”. Pediatr Hematol Oncol 28:486-496, 2011.
 34. Ozdemir OM; Kılıç I; Kucuktasci K, Gürses D, Karaca A, Oto M, Cetin GO, Caner V. Congenital Arterial Thrombosis in Newborn: a Case Report. Balkan Medical Journal 28;3:331-334;2.
 35. Işık-Balcı Y, Karabulut A, Gurses, Çövüt İE. “Prevalence and risk factors of anemia among adolescents in Denizli, Turkey” Iran J Pediatr 22:77-81, 2012.
 36. Gurses, Ozyurek AR, Levent E, Ulger Z. “Elastic properties of the abdominal aorta in the children with bicuspid aortic valve”. Anatolian J Cardiol 12:413-9, 2012.
 37. Gurses, Ozyürek AR, Levent E, Ulger Z. “Percutaneous retrieval of chronic catheter fragment from the left ventricle in children”. Turk J Pediatr 54;290-3,2012.
 38. D Gürses, Seyhan B. “Evaluation of cardiac systolic and dıastolıc functıons ın small for gestatıonal age babıes durıng the fırst months of lıfe: a prospectıve follow-up study”. Cardiol Young 23(4):597-605, 2013.
 1. Gürses D, Parlaz N, Bor Küçükatay M, Küçükatay V, Erken G. Evaluation of oxidative stress and erythrocyte properties in children with Henoch- Schönlein purpura, Iran J Pediatr, 24 (2):166-172, 2014.
 2. Doğan M, Fırıncı F, Balcı YI, Gurses D, Polat A, Özdemir OMA, Enli Y, Akbulut M, Sahin B. Cardioprtective effect of clarithromycin on Doxorubicin-Induced cardiac toxity in rats. International journal of Hematology and Oncology 1 (24): 30-35, 2014.
 3. Karadağlı E, Gürses D, Akpınar F, Herek Ö, Birsen O, Aydın Ç. Four hydatid cysts in one family: is family screening necessary? Türkiye Parazitol Derg, 39:319-322, 2015.
 4. Küçüktaşçı K, Semiz S, Işık-Balcı Y, Özsarı T, Gürses D, Önem G, Saçar M, Düzcan F, Yüksel D, Semiz E. Fatal Pulmonary embolism due to inherited thrombophilia factors in child with Wolfram Syndrome. J Hematol Oncol, 38: 254-256, 2016.
 5. Akpınar F, Gürses D, Gül, Ö, Uyguner O, Düzcan F. Uzun QT sendromu ve işitme kaybı: Jervell ve Lange-Nielsen Sendromlu iki kız kardeş. Pediatric Heart Journal 2 (4):218-20; 2015.
 6. Özdemir E, Gürses D. Ülkemizde çocukluk çağında periferik fasiyal paralizinin nadir bir nedeni: Lyme hastalığı, Journal Pediatric Research 4(3)160-162, 2017.
 7. Gül Ö, Gürses D, Özdemir E, Yıldız F. Ergenlerde yeni bir sorun: “Bonzai”. Journal Pediatric Research 4(3):163-166, 2017.
 8. Gül Ö, Gürses D, Doğan M. Down sendromlu çocukların klinik ve ekokardiyografik değerlendirilmesi. Turkish Journal Pediatric Disease, 2:116-119, 2017.
 9. Evrengül H, Yüksel S, Doğan M, Gürses D, Evrengül H. Deteriorated systolic blood pressure recovery and heart rate recovery after graded exercise in children with familial mediterian fever. Arch Rheumatol, 32(3):244-249;2017.
 10. D Gürses, Ö Gül, Karagöz T. Tekrarlayan ventriküler taşikardi atağı ile başvuran bir olguda intrakardiyak kitle ve uzun dönem izlemi: olgu sunumu Türkiye Klinikleri Cardiovasc Sci 2018;30(3):138-142. DOİ: 10.5336/cardiosci.2018-62859.
 11. Gül Ö, Gürses D, Doğan M. Down sendromlu çocukların klinik ve ekokardiyografik değerlendirilmesi. Turkish Journal Pediatric Disease, 2017;2:116-119.
 12. Gürses D, Gül Ö. Evaluation of clinical, epidemiological and hemodynamic data of our patients with Pulmonary Hypertension. Journal of Current Pediatrics, 2018;16(1):19-28.
 13. D Gürses, Korkmaz M, Yılmaz M. Miyoperikarditli hastalarımızın klinik ve ekokardiyografik değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri J Pediatr 2018;27(3):96-101,DOI: 10.5336/pediatr.2018-62223.
 14. Gürses D, Kayakıran ED, Albuz B, Çetin GO. Williams-Beuren sendromlu çocukların klinik ve ekokardiyografik değerlendirilmesi. Turkish Journal of Pediatric Disease 2020;14:124-128. DOI: 10.12956/tjpd.2018.400.
 15. Oğuz M, Sayın E, Gürses D. Violence against health employees in a child health and diseases clinic: A tertiary-level hospital example. Turkish Archives of Pediatrics 55(2): 117-3;2020.
 16. Yılmaz N, Yüksel S, Becerir T, Girişgen İ, UfuK F, Gürses D, Yılmaz M, Yalçın N. Myocarditis and intracardiac thrombus due to Henoch-Schonlein purpura: a case report and literature review. Clinical Rheumatology, 40: 1635-1644; 2021.
 17. Gürses D, Oğuz M, Yılmaz M, Aybek H, Akpınar F. Pentraxin-3 levels and correlation with disease severity in patients with Acute Rheumatic Fever. Arch Rheumatol 2021;36(2): 233-243.
 18. D Gürses, G Koçak, E Tutar, N Özbarlas, Turkish ARF study group. Incidence and clinical characteristics of acute rheumatic fever in Turkey: Results of a nationwide multicentre study. Journal of Paediatrics and Child Health 2021;5 (12):1949-1954.
 19. T Becerir, M Yılmaz, İ Girişgen, N Yılmaz, D Gürses, F Ufuk, G Nar. Premature atherosclerosis and acute coronary syndrome in a child with end-stage renal disease. Egyptian Pediatric Association Gazette 2021;69 (1):1-5.
 20. SM, Küçükoğlu, C Kaymaz, D Alehan, S Kula, A akcevin, A Çeliker, SM Çiçeki, LS Tokgözoğlu, S Kentil, A Oğuzhan, A Üner, A Aydınalp, A Aydın, A Saygılı, A Dindar, AG Eroğlu, A Yıldırım, B Kırılmaz, B Akdeniz, B Varan, B Kılıçkıran, BB Altunkeser, B Mutlu, C Karakurt, C Örem, D Gürses, E Ödemiş, E Tutar, E Levent, F Akalın, F Gündoğdu, GS Saylam, H Ertuğrul, K Baysal, M Eren, M Uzun, M Yokuşoğlu, M Kayıkçıoğlu, M Aktöz, M Çaylı, MO Bulut, N Ceviz, N Narin, O Hallıoğlu, O Özer, O Başpınar, Ö Bostan, R Demirbapğ, S Nalbantgil, S Karademir, S Erdem, S Güllülü. Pulmonary Arterial hypertension associated with congenital heasrt disease: lessons learnt from the large Turkish Nationwide Registry (THALES). Pulmonary Circulation 2021;11(3):1-10. DOI: 10.1177/20458940211024206.
 21. M Yılmaz, D Gürses, G Tükenmez. The effectiveness and safety of ibuprofen and acetylsalicylic acid in acute rheumatic fever. Pediatrics International 2022: 64 (1), e15133.
 22. N Yilmaz, S Yuksel, D Gurses, I Girisgen, T Becerir, M Yilmaz, F Ufuk. Severe acute kidney injury induced by crescentic glomerulonephritis in a child with infective endocarditis. Turk J Pediatr. 2022;64(5):919-924.
 23. Yuksel S, Demirkan NC, Comut E, Yilmaz M, Gurses D. Histopathological and Clinical Analysis of Skin Rashes in Children With Multisystem Inflammatory Syndrome Associated With COVID-19. Am J Dermatopathol. 2022 Mar 1;44(3):183-189.
 24. Otar Yener G, Paç Kısaarslan A, Ulu K, Atalay E, Haşlak F, Özdel S, Bozkaya Yücel B, Gezgin Yıldırım D, Çakmak F, Öztürk K, Çakan M, Balık Z, Hasbal Akkuş C, Yıldız M, Erat T, Çetin BŞ, Yılmaz M, Bağlan E, Laçinel Gürlevik S, Atasayan V, Karadağ ŞG, Adrovic A, Çağlayan Ş, Tanatar A, Demirkan FG, Coşkuner T, Akgün Ö, Kasap Cüceoğlu M, Kavrul Kayaalp G, Şahin S, Başaran Ö, Demir F, Barut K, Çiftel M, Gürses D, Baykan A, Özsürekçi Y, Karagöz T, Sönmez HE, Bilginer Y, Aktay Ayaz N, Aydoğ Ö, Yüksel S, Sözeri B, Kasapçopur Ö, Özen S. Differences and similarities of multisystem inflammatory syndrome in children, Kawasaki disease and macrophage activating syndrome due to systemic juvenile idiopathic arthritis: a comparative study. Rheumatol Int. 2022 May;42(5):879-889.
 25. Yılmaz M, Gürses D, Kahraman Ö. The Incidence and Clinical Characteristics of Infective Endocarditis in Children: A Five-Year, Single-Centre Retrospective Evaluation. Cureus. 2022 Nov 21;14(11):e31747.
 26. Yılmaz M, Akçay G, Gürses D. Coexistence of Rhabdomyolysis, Myocarditis and Arrhythmia after Spider Bite: A Case Report. J Trop Pediatr. 2022 Apr 5;68(3):fmac027. doi: 10.1093/tropej/fmac027. PMID: 35435990.
 27. Yılmaz M, Gürses D, Ata A. Electrocardiographic Findings in Children With Growth Hormone Deficiency. Cureus. 2023 Mar 20;15(3):e36385. doi: 10.7759/cureus.36385. doi: 10.7759/cureus.36385. PMID: 36960228; PMCID: PMC10030162.
 28. Oğuz M, Gürses D, Ufuk F, Yılmaz M, Güngör O. Successful treatment of acute myocardial injury of Duchenne muscular dystrophy with steroids: a case report. J Cardiothorac Surg. 2023 Mar 3;18(1):80. doi: 10.1186/s13019-023-02159-8. PMID: 36869352; PMCID: PMC9985224.
 29. Ufuk F, Peker H, Yılmaz M, Gurses D. The bridging bronchus and pulmonary artery sling. Pediatr Pulmonol. 2023 Jun;58(6):1835-1837. doi: 10.1002/ppul.26380. Epub 2023 Mar 8. PMID: 36850051.
 30. Tekinhatun M, Ufuk F, Yılmaz M, Gurses D, Kis A, Ozturk G. Pericardial rupture of mediastinal mature cystic teratoma: An unusual cause of pediatric acute chest pain. Pediatr Pulmonol. 2023 Apr;58(4):1286-1288. doi: 10.1002/ppul.26326.
 31. rses D, Yılmaz M, Oğuz M, Ufuk F, Baltalarlı A. Coronary artery bypass grafting in adolescent with myocardial infarction complicating undiagnosed Kawasaki disease. Cardiol Young. 2024 Jan;34(1):224-227. doi: 10.1017/S1047951123004080.
 32. Gürses D, Oğuz M, Yüksel D, Ufuk F, Yılmaz M. Swyer-James-MacLeod Syndrome in a Patient With. Eisenmenger Syndrome. Arch Turk Soc Card, 2024.
 33. Yıldırım Arslan S, Gürses D, Yüksel S. Evaluation of Cardiac Functions in Children with Familial Mediterranean Fever. Cardiol Young, 8:1-10, 2024.
 34. Kayaalp E, D Gürses, Çetin O, Şenol H. The Roles of mir-101, mir-1183, and mir-1299 in Acute Rheumatic Fever and Rheumatic Heart Disease Cardiol Young, 2024.
 35. Ergin, H., Kılıç, İ., Karaduman, Akalın, N., Bostancı, İ. ve MA. Akşit. Denizli bölgesinde 747 yenidoğanın cilt bulguları yönünden taranması. Türkiye Klinikleri J Dermatol, 7: 187-91, 1997.
 36. Kılıç, İ., Ergin, H. ve Karaduman. “Yenidoğanın geç hemorajik hastalığı”.Yeni Tıp Dergisi, 14: 90-93, 1997.
 37. Ergin, H., Kılıç, İ., Akalın, N., Karaduman, Cinbiş, M., Akdağ, B. ve MA. Akşit. “Denizli bölgesinde intrauterin büyümenin değerlendirilmesi”. Klinik Bilimler ve Doktor, 4: 268-74, 1998.
 38. Sarıoğlu, A., Bostancı, İ., Karaduman ve MA. Akşit. “Çocukluk çağında nadir görülen bir pulmoner kist hidatik olgusu”. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 5: 130-32, 1999.
 39. Başkan, M., Koçak, G., Gürses, ve H. Ergin, “Malnütrisyonlu çocuklarda QT intervali ve dispersiyonu”. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 7: 315-321, 2000.
 40. Özyürek, AR., Ülger, Z., Levent E. ve Gürses. “Kawasaki Hastalığı: 11 vakanın değerlendirilmesi”. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 47:167-171, 2004.
 41. Kutlay, E, Gürses, Nalçakan GR, Ülger Z., Levent E, AR Özyürek, “Cardiac morphology in gymnasts assessed by echocardiography”, Turk J Sports Med – Spor hekimliği Dergisi, 39, 43-50, 2004.
 42. Ergin, H., Kılıç, İ., Karaduman, Gümrük, F. ve MA. Akşit. “Yenidoğan bir bebekte faktör 7 eksikliğine bağlı tekrarlayan intrakraniyal kanamalar”. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 40: 551-556, 1997.
 43. Ergin, H., Kılıç, İ., Gürses, Sözeri, A. ve Ö. Özdemir. “Zenginleştirilmiş anne sütü (eoprotin) alan prematüre bebeklerde vücut ağırlığının değişimi”. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1: 9-11, 2000.
 44. Ergin, H., Kılıç, İ., Yıldırım, C., Gürses, ve A. Sözeri. “Prematüre bebeklerde retinopati sıklığı ve risk faktörlerinin araştırılması”. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 6: 91-94, 2000.
 45. Karaduman, Kılıç, İ., Koçak, G. ve M. Yurdakul. Bir Bartter Sendromu vakası. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2: 81-84, 2000.
 46. Karaduman, Sarıoğlu, A., Kılıç, İ. ve S. Kurtoğlu. “Multipl konjenital anomalileri olan bir Pendred sendromu vakası” Türk Pediatri Arşivi ,35: 178-80, 2000.
 47. Başkan M., Koçak, G., Gürses, Kılıç, İ. ve H. Ergin, “Eklem yakınması olan hastalarda akut romatizmal ateş ayırıcı tanısı”. TCDD Hastaneleri Tıp Bülteni, 2: 60-65, 2001.
 48. Başsüllü, T., Tanrıver, Y. ve Gürses. “Anne sütü immunolojik özellikleri”. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 2000-2001 Öğrenci Bülteni, 37-42, 2000-2001.
 49. Sarıoğlu, A., Gürses, Cinbiş, M. ve MA. Akşit, “İntraabdominal bantlara bağlı jejunal stenoz” TCDD Hastaneleri Dergisi, 1: 37-39, 2001.
 50. Ergin, H., Coşkun, T., Gürses ve M. Başkan, “Glukoz-galaktoz malabsorpsiyonu tanısı alan bir vaka takdimi” Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi, 10: 110-113, 2001.
 51. Gürses, Sözeri-Özdemir, A., Akçay, A. ve İ. Kılıç, “Bir vaka nedeniyle akut hepatit A infeksiyonunun prodromal döneminde meningoensefalit tablosu”. Çocuk Dergisi, 2: 99-101, 2002.
 52. Özyürek, R., Levent, E., Ülger, Z. ve Karaduman. “Abdominal aorta katılığının yaşa bağlı değişimleri”. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 17: 199-203, 2003.
 53. Ülger, Z., Levent, E., Özyürek, R., Gürses ve A. Parlar, “Kawasaki Hastalığı” Ege Pediatri Bülteni, 10: 107-113, 2003.
 54. Gürses, Akçay, A., Çakaloz, İ., Kılıç, İ., Ergin, H. ve CO. Kara, “Çocukluk çağı yabancı cisim aspirasyonlarının değerlendirilmesi”. Çocuk Dergisi, 4: 98-101, 2004.
 55. Akçay, A., Gürses, Ayşegül, Ö., Kılıç, İ. ve H. Ergin. “Denizli ilindeki çocukluk çağı zehirlenmeleri”. Adnan Menderes Tıp Fakültesi Dergisi, 2005;6:15-19.
 56. Ülger, Z., Levent E, Gürses, Edeer, N., Akyol, B. ve AR. Özyürek, “Aspleni sendromlu bir vaka”. Çocuk Dergisi 2005;5:59-61.
 57. Ülger, Z., Çağlayan, E., Akyol, B., Gürses, Levent, E. ve AR. Özyürek. “İlk bulgusu ikinci derece atriyoventriküler blok olan akut eklem romatizmal ateş tanılı bir vaka”, Çocuk Dergisi, 5: 287-290, 2005.
 58. Ö Özdemir, İ Kılıç, K Küçüktaşçı, D Gürses, Ü Azdemir. “Holt-Oram Sendromu: olgu sunumu” Sendrom Dergisi 2011;33:28-31.
 59. Ergin H, Küçüktaşçı K, Özdemir Ö, Eliaçık Ç, Gürses, Yüksel S, Polat A. “Santral ven kateterli bir yenidoğanda enalaprile bağlı akut böbrek yetmezliği ve metilen tetrahidrofolat redüktaz (MTHFR) A1198C homozigot gen polimorfizmiyle ilişkili juguler ven trombozu”, Türkiye Klinikleri Pediatri Derg 2013;22,90-93.

   

 60. Ağladıoğlu K, Gürses D, Ergin H, Doğan M, Emrecan B. “Computed Tomography Angiography Imaging of Ductus Arteriosus Aneurysm in a neonate”. Pamukkale Medical Journal 2014;8(1):63-65.
 61. T Özsarı, G Arvas, D Karaduman, B Kaya, K Yakut, A Bora. Meningokoksemili çocukta erken tedavi. Van tıp dergisi 21 (4), 250-254.
 62. Gül Ö, Gürses D. Yenidoğan döneminde saptanan dev koroner arter fistül. Pamukkale Medical Journal, doi: 10.5505/ptd.2017.80488, 2017;10(1):73-76.
 63. Gül Ö, Gürses D, Karaca S, Nişli K. Pallister-Killian sendromlu bir olguda tekrarlayan ventriküler taşikardi atakları, Pamukkale Medical Journal, doi: 10.5505/ptd.2017.88319, 2017;(2):208-211.
 64. Gül Ö, Gürses D. Akselere nodal ritim ile prezente olan Kawasaki Hastalığı olgusu. Türkiye Klinikleri Pediatri 2017;26(3):107-110, DOI: 10.5336/pediatr.2017-5535.
 65. Tekin ZE, Yener GO, Gürses D, Yüksel S. İntrakardiyak thrombus gelişen Behçet hastalıklı çocuk hasta. Pamukkale Medical Journal, DOI: 10.5505/ptd.2017.50374, 2017;10(3):290-293.
 66. Gül Ö, Gürses D, Tunç S. Epstein-Barr Virüs Enfeksiyonunun Nadir Görülen Bir Komplikasyonu: Miyoperikarditli Bir Olgu Sunumu. Turkish Journal Pediatric Disease, 2018;2:142-144, DOI: 10.12956/tjpd.2017.321.
 67. Yılmaz M. Gürses D. Evaluation of aspirin-induced hepatotoxicity in the treatment of Acute Rheumatic Fever. Pamukkale Medical Journal, 2020;13:268-274.
 68. Yılmaz M, Gürses D, Oğuz M, Ök FG, Yurtsev Z, Kırlı AR, Bozdemir M. Supraventriküler Taşikardi Tanısı İle İzlenen Hastaların Klinik Özellikleri. Ege Klin Tıp Derg 60 (3):253-258;2022.
 69. Yılmaz M, Gürses D, Altıncık SA, Özhan B. The relationship between Cardiac Autonomic Dysfunction and Glycemic Variability in Pediatric Patients with Type 1 Diabetes Mellitus. Medical Science and Discovery. 2023; 10(2):96–102.
 70. M Oğuz, D Gürses, M Yılmaz, E Sayın. Pulmoner Arteriyel Hipertansiyonda aritminin farkında mıyız? Olgu sunumu. Pulmoner Hipertansiyon Dergisi, 2023.
 71. Gürses D. “Çocuklarda Bulgudan Tanıya Algoritmalar” Kitabı, 1. Baskı, İstanbul Medikal yayıncılık, ISBN: 978-605-7607-29-4, İstanbul, 2019, sayfa:457-460.
 72. Gürses D. Çocuklarda kalp yetersizliği. “Çocuklarda Bulgudan Tanıya Algoritmalar” Kitabı, 1. Baskı, İstanbul Medikal yayıncılık, ISBN: 978-605-7607-29-4, İstanbul, 2019, sayfa:331-335.
 73. Gürses D. Akut romatizmal ateşte major Jones kriterleri. Baysal MK, editör. Çocukluk Çağında Akut Romatizmal Ateş ve Romatizmal Kalp Hastalıkları. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. p.20-5.
 74. Gürses D, Yılmaz M. Fetal kardiyak görüntü elde etme yöntemleri. Narin N, editör. Fetal Kardiyak Tanı ve Hasta Yönetimi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. p.1-6.
 75. Gürses D. Senkop. “Çocuklarda Bulgudan Tanıya Algoritmalar” Kitabı, 2. Baskı, İstanbul Medikal yayıncılık, ISBN: 978-605-7607-29-4, İstanbul, 2021, sayfa:591-594.
 76. Gürses D. Çocuklarda kalp yetersizliği. “Çocuklarda Bulgudan Tanıya Algoritmalar” Kitabı, 2. Baskı, İstanbul Medikal yayıncılık, ISBN: 978-605-7607-29-4, İstanbul, 2021, sayfa:427-431.
 77. Arık Yılmaz, SA Altıncık, D Gürses. Tıp Fakültesi Dönem 4 Pediatri El Kitabı. Pamukkale Üniversitesi Yayınevi, 2023 (editör)

   

 78. M Oğuz, D Gürses. Asiyanotik Doğumsal Kalp Hastalıkları. In: Tıp Fakültesi Dönem 4 Pediatri El Kitabı. Yılmaz EA, Atıncık A, Gürses D (eds). Pamukkale Üniversitesi Yayınevi, 2023.
 79. M Oğuz, D Gürses. Obtrüktif Doğumsal Kalp Hastalıkları. In: Tıp Fakültesi Dönem 4 Pediatri El Kitabı. Yılmaz EA, Atıncık A, Gürses D (eds). Pamukkale Üniversitesi Yayınevi, 2023.
 80. M Oğuz, D Gürses. Siyanotik Doğumsal Kalp Hastalıkları. In: Tıp Fakültesi Dönem 4 Pediatri El Kitabı. Yılmaz EA, Atıncık A, Gürses D (eds). Pamukkale Üniversitesi Yayınevi, 2023.
 81. D Gürses, M Yılmaz. Akut Romatizmal Ateş. In: Tıp Fakültesi Dönem 4 Pediatri El Kitabı. Yılmaz EA, Atıncık A, Gürses D (eds). Pamukkale Üniversitesi Yayınevi, 2023.
 82. D Gürses. Pulmoner ipertansiyon El Kitabı. Pulmoner Hipertansiyonda kullanılan ilaçlar ve yan etkileri, ‘2024.
 83. D Gürses, M Oğuz. Çocuklarda Enfektif Enokardit risk grupları, tanı ve tedavisi. Enfektif Endokardit profilaksisi. Türkiye Klinikleri, 2024.